Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Rješenja

Hidrografski snimci i izrada podloga za projektiranje

Neophodni dio postupka izrade projektne dokumentacije za sve pomorske građevine i infrastrukturu je hidrografsko snimanje područja obuhvata zahvata i izrada potrebnih podloga za projektiranje. Snimci se najčešće sastoje od geodetskog snimka kopnenog dijela zahvata i hidrografskog snimka podmorskog dijela građevine. Podloge koje se izrade nakon izmjere ovjeravaju se u zasebnim postupcima (katastru nekretnina za kopneni dio i Hrvatskom hidrografskom institutu za podmorski dio) i kao takve koriste u izradi projektne dokumentacije.

Pravni okvir: Sukladno pomorskom zakoniku (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), članak 54.a, stavak 7, svi akti prostornog uređenja za zahvate u prostoru, a koji se odnose na zahvate u prostoru obale, unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa RH, moraju sadržavati i temeljiti se na službenim hidrografskim i oceanološkim podacima (ovjereni elaborati hidrografske izmjere).

Geodetsko-hidrografski batimetrijski nacrt stvarnog stanja luke Bol
Geodetsko-hidrografski batimetrijski nacrt stvarnog stanja luke Bol (o. Brač) u svrhu projektiranja (dio elaborata)