Augusta Cesarca 1, 21000 Split, Hrvatska
+385 98 37 11 94
geomar@geomar.hr

HIDROGRAFSKA IZMJERA

Hidrografska batimetrijska izmjera podmorja neizostavni je dio u procesu planiranja, projektiranja i izvođenja građevinskih radova na pomorskim građevinama kao što su novi lukobrani, obalni zidovi (rive), luke nautičkog turizma i svi tipovi podmorskih instalacija (cjevovodi podmorskih ispusta kanalizacije, naftovodi, plinovodi, vodovodi, električni i optički kabeli i sl.). Kod izgradnje novih luka, pristaništa ili operativnih obala obavljali smo kontrolna mjerenja stanja morskog dna tijekom i nakon obavljenih iskopa s preciznim računanjima volumena iskopanog materijala zahvaljujući gustoći i pouzdanosti mjerenih podataka.

Hidrografski snimci neophodni su koncesionarima na pomorskom dobru zbog zakonske obveze izrade periodičnih izvješća o stanju dubina na akvatoriju koji je u koncesiji. To se prvenstveno odnosi na komercijalne marine, športske lučice, brodogradilišta, koncesije za marikulturu. Na ovom području izradili smo veliki broj elaborata u kojima smo detaljno i precizno prikazali morsko dno sa svim detaljima kao što su sidreni blokovi, kamene školjere, podmorske instalacije, potonuli objekti i sl.

       3D model terena gustoće 10 x 10 cm                            Oblak točaka (eng. point cloud) – snimak olupine kod Lastova

Višesnopni dubinomjer (eng. multibeam)  s 512 snopova širine 1o, ukupne širine mjernog snopa do 165o koji koristimo je najsuvremeniji tip opreme za hidrografsku izmjeru i pretraživanje morskog dna. Ovim instrumentom postiže se potpuna pokrivenost morskog dna izmjerom (eng. full seafloor search), tako da su u krajnjim rezultatima obrade vidljivi razni objekti na morskom dnu (cjevovodi, kabeli, sidreni blokovi, potonuli objekti, brodske olupine i sl.). Točnost ovog sustava izražava se u centimetrima, tako da premašuje sve uobičajene zahtjeve točnosti i zadane standarde (IHO standard S-44; https://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-44_5E.pdf). Multibeam sustav korištenjem “snippets” načina mjerenja koji je temeljen na karakteristici povratnog signala omogućava detekciju traženih objekata na morskom dnu kao što su podmorski cjevovodi, kabeli i slično. Ovaj način izmjere se koristi najviše kod snimanja izvedenog stanja nakon izgradnje ovakvih podmorskih instalacija.

Detekcija podmorskih instalacija (snippets način registracije), podmorski cjevovod s opteživačima

Brod koji koristimo za izmjeru je 6-metarski aluminijski gliser prilagođen za brzu montažu sonde, GPS sustava za navigaciju i ostalog instrumentarija i opreme. Gaz broda je minimalan i sonda je montirana neposredno ispod morske površine tako da je moguće snimiti i najplića područja u zadanom obuhvatu. Prilikom snimanja plitkih područja i okomitih ploha (rive, stupovi) koristimo umetak kojim naginjemo sonde dubinomjera za 15o čime se povećava učinkovitost mjernog snopa (link na film).

Obradom podataka izmjere dobivamo hidrografske situacijske nacrte visoke točnosti i gustoće podataka (mrežni model do 10 x 10 cm). Isto tako, možda najvažniji rezultat ovakve izmjere je digitalni model terena koji projektanti hidrograđevinskih objekata koriste kod projektiranja luka, odnosno izrade modela valovanja i kod projektiranja podmorskih linijskih objekata kao što su podmorski ispusti kanalizacije, vodovodi, naftovodi, plinovodi, telekomunikacijski i električni kabeli i ostala podmorska infrastruktura. Izračuni volumena iskopa i nasipa kod pomorske gradnje su izrazito precizni uz snimanje početnog (nultog) stanja terena.

Rokovi za obavljanje posla su vrlo katki zbog mobilnosti i mogućnosti brzog dolaska na područje izmjere, visoke učinkovitosti mjernog sustava i računalnih prograna za vođenje izmjere, prikupljanje i obradu podataka, tako da Naručitelj može dobiti krajnji proizvod u roku od nekoliko dana.

Hidrografska geološka izmjera je neizostavni segment kod svakog opsežnijeg projektiranja podmorskih građevina. Podaci o geološkom sastavu morskog dna, odnosno poznavanje geološke strukture slojeva na području izgradnje, neophodni su pri izradi projektne dokumentacije. Za ove svrhe koristimo parametarski geološki strukturni dubinomjer (link na opremu) visoke rezolucije. Osim za projektiranje, ovaj uređaj koristimo i za detekciju objekata koji se nalaze zatrpani ispod morskog dna (u mulju ili muljevitom pijesku), kao što su cjevovodi ili arheološki ostaci. Za kvalitetnu interpretaciju snimljenih geoloških profila, na području izmjere obavljamo uzorkovanja gravitacijskom sondom i grabilom (link na opremu). Konačnu interpretaciju mjerenih podataka i izradu geološkog dijela studija i elaborata, obavljamo u suradnji s HRVATSKIM GEOLOŠKIM INSTITUTOM iz Zagreba.