Augusta Cesarca 1, 21000 Split, Hrvatska
+385 98 37 11 94
geomar@geomar.hr

GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI

  • evidentiranje građevina u Katastru i Zemljišnoj knjizi (uplana)
  • parcelacijski elaborati (dioba katastarskih čestica)
  • izrada Geodetskog projekta (dio projektne dokumentacije kod nove gradnje)
  • ostali katastarski poslovi (identifikacija, iskolčenje, ispravak međe, i dr.)
  • elaborati za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina
  • elaborati etažiranja